Category: Επερχόμενα Γεγονότα

Press

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΜΕΧΡΙ 21 /9/2018 της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΟΥ Ν.Ο.Β.…

Το Αθλητικό Σωματείο με την επωνυμία Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης που εδρεύει στον Λαιμό Βουλιαγμένης, επιθυμεί να λάβει προσφορές για τη λειτουργία και εκμετάλλευση χώρων εντός των εγκαταστάσεων του στο Λαιμό Βουλιαγμένης. Πρόκειται για το κυλικείο του εντευκτηρίου, το κυλικείο αθλητών του κολυμβητηρίου, την καντίνα του μώλου και το κυλικείο δίπλα στο κολυμβητήριο. Προσφορές μπορούν να κατατεθούν για ένα ή και για περισσότερους από τους πιο πάνω χώρους. Γίνεται γνωστό ότι οι εγκαταστάσεις αυτές εξυπηρετούν αποκλειστικά τα μέλη του Ναυτικού Ομίλου, τις οικογένειες και τους προσκεκλημένους των μελών και τους αθλητές του Ομίλου

Οι συμβάσεις με τους σημερινούς αναδόχους λήγουν στο τέλος του 2018.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι πρέπει να καταθέσουν στη γραμματεία του Ομίλου κλειστό φάκελο  μέχρι την 21η  Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 12μ., ο οποίος θα περιέχει τα εξής στοιχεία:

 • Πλήρη στοιχεία ταυτότητας φυσικού προσώπου ή νομιμοποιητικά έγγραφα νομικού προσώπου μαζί με γενικό πιστοποιητικό ΓΕΜΗ
 • Πρόσφατες φορολογικές και ασφαλιστικές ενημερότητες, καθώς και ποινικό μητρώο του φυσικού προσώπου ή του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου αντίστοιχα.
 • Σύντομο βιογραφικό φυσικού προσώπου ή στοιχεία δραστηριοποίησης νομικού προσώπου
 • Αποδεδειγμένη τουλάχιστον διετή εμπειρία και τεχνογνωσία στην εκτέλεση παρόμοιων υπηρεσιών (κυλικεία, χώροι εστίασης, catering κ.λπ.)
 • Οικονομική προσφορά με προτεινόμενο ετήσιο αντάλλαγμα παραχώρησης του χώρου και χρόνος καταβολής του. Ετήσιες αναπροσαρμογές
 • Προτεινόμενη διάρκεια εκμετάλλευσης
 • Προτεινόμενες εγγυήσεις για την εκπλήρωση των όρων της παραχώρησης και ασφάλιση χώρων
 • Τεχνική πρόταση για αξιοποίηση του παραχωρούμενου χώρου και αναλυτικά χρονοδιάγραμμα κατασκευής επενδύσεων, πλάνο ανάπτυξης, προτεινόμενη διαμόρφωση χώρου, επισκευές, βελτιώσεις, υλικοτεχνική υποδομή, λίστα εξοπλισμού
 • Αναλυτικό κατάλογο με τα προς διάθεση προϊόντα και βεβαιώσεις καταλληλότητας/ασφάλειας αυτών.  

Λεπτομέρειες για τους χώρους, το εμβαδόν αυτών και του παραχωρούμενου περιβάλλοντος χώρου, καθώς και για την περίοδο λειτουργίας της κάθε εγκατάστασης θα δίνονται μετά από ραντεβού και επιτόπια επίσκεψη των ενδιαφερομένων στις εγκαταστάσεις. Σημειώνεται ότι ο ανάδοχος θα πρέπει να τηρεί το ωράριο λειτουργίας του κάθε χώρου, καθώς και το ωράριο για τον ανεφοδιασμό των προμηθειών του, να συμμορφώνεται με συγκεκριμένη τιμολογιακή πολιτική και να υποβάλλει κάθε φορά προς έγκριση τον κατάλογο των προσφερομένων προς κατανάλωση ειδών στο Δ.Σ. του Ομίλου.

Οι προσφορές θα αξιολογηθούν από το Δ.Σ. του Ομίλου μέχρι την 21η Οκτωβρίου 2018 και οι υποψήφιοι πιθανόν να κληθούν για διευκρινήσεις.  Εάν ο επιλεγείς από το Δ.Σ. ανάδοχος δεν προσέλθει εντός 5 ημερών από την έγγραφη ενημέρωση του, για υπογραφή της σχετικής σύμβασης με την προσκόμιση και των αντίστοιχων εγγυήσεων, το Δ.Σ. είναι ελεύθερο να προχωρήσει στην υπογραφή της σύμβασης με άλλο υποψήφιο.

Η παρούσα δεν έχει τον χαρακτήρα διαγωνισμού, αλλά είναι πρόσκληση προς ενδιαφερομένους με γνωστοποίηση της διαδικασίας για την αξιολογηση και επιλογή τους ως αναδόχων από το Δ.Σ. του Ν.Ο.Β., με την έκδοση από αυτό σχετικής απόφασης.

Please follow and like us:
Press

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Αθλητικό Σωματείο με την επωνυμία Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης που εδρεύει στον Λαιμό Βουλιαγμένης, επιθυμεί να λάβει προσφορές για τη λειτουργία και εκμετάλλευση χώρων εντός των εγκαταστάσεων του στο Λαιμό Βουλιαγμένης. Πρόκειται για το κυλικείο του εντευκτηρίου, το κυλικείο αθλητών του κολυμβητηρίου, την καντίνα του μώλου και το κυλικείο δίπλα στο κολυμβητήριο. Προσφορές μπορούν να κατατεθούν για ένα ή και για περισσότερους από τους πιο πάνω χώρους. Γίνεται γνωστό ότι οι εγκαταστάσεις αυτές εξυπηρετούν αποκλειστικά τα μέλη του Ναυτικού Ομίλου, τις οικογένειες και τους προσκεκλημένους των μελών και τους αθλητές του Ομίλου

Οι συμβάσεις με τους σημερινούς αναδόχους λήγουν στο τέλος του 2018.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι πρέπει να καταθέσουν στη γραμματεία του Ομίλου κλειστό φάκελο  μέχρι την 15η  Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 12μ., ο οποίος θα περιέχει τα εξής στοιχεία:

 • Πλήρη στοιχεία ταυτότητας φυσικού προσώπου ή νομιμοποιητικά έγγραφα νομικού προσώπου μαζί με γενικό πιστοποιητικό ΓΕΜΗ
 • Πρόσφατες φορολογικές και ασφαλιστικές ενημερότητες, καθώς και ποινικό μητρώο του φυσικού προσώπου ή του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου αντίστοιχα.
 • Σύντομο βιογραφικό φυσικού προσώπου ή στοιχεία δραστηριοποίησης νομικού προσώπου
 • Αποδεδειγμένη τουλάχιστον διετή εμπειρία και τεχνογνωσία στην εκτέλεση παρόμοιων υπηρεσιών (κυλικεία, χώροι εστίασης, catering κ.λπ.)
 • Οικονομική προσφορά με προτεινόμενο ετήσιο αντάλλαγμα παραχώρησης του χώρου και χρόνος καταβολής του. Ετήσιες αναπροσαρμογές
 • Προτεινόμενη διάρκεια εκμετάλλευσης
 • Προτεινόμενες εγγυήσεις για την εκπλήρωση των όρων της παραχώρησης και ασφάλιση χώρων
 • Τεχνική πρόταση για αξιοποίηση του παραχωρούμενου χώρου και αναλυτικά χρονοδιάγραμμα κατασκευής επενδύσεων, πλάνο ανάπτυξης, προτεινόμενη διαμόρφωση χώρου, επισκευές, βελτιώσεις, υλικοτεχνική υποδομή, λίστα εξοπλισμού
 • Αναλυτικό κατάλογο με τα προς διάθεση προϊόντα και βεβαιώσεις καταλληλότητας/ασφάλειας αυτών.  

Λεπτομέρειες για τους χώρους, το εμβαδόν αυτών και του παραχωρούμενου περιβάλλοντος χώρου, καθώς και για την περίοδο λειτουργίας της κάθε εγκατάστασης θα δίνονται μετά από ραντεβού και επιτόπια επίσκεψη των ενδιαφερομένων στις εγκαταστάσεις. Σημειώνεται ότι ο ανάδοχος θα πρέπει να τηρεί το ωράριο λειτουργίας του κάθε χώρου, καθώς και το ωράριο για τον ανεφοδιασμό των προμηθειών του, να συμμορφώνεται με συγκεκριμένη τιμολογιακή πολιτική και να υποβάλλει κάθε φορά προς έγκριση τον κατάλογο των προσφερομένων προς κατανάλωση ειδών στο Δ.Σ. του Ομίλου.

Οι προσφορές θα αξιολογηθούν από το Δ.Σ. του Ομίλου μέχρι την 15η Οκτωβρίου 2018 και οι υποψήφιοι πιθανόν να κληθούν για διευκρινήσεις.  Εάν ο επιλεγείς από το Δ.Σ. ανάδοχος δεν προσέλθει εντός 5 ημερών από την έγγραφη ενημέρωση του, για υπογραφή της σχετικής σύμβασης με την προσκόμιση και των αντίστοιχων εγγυήσεων, το Δ.Σ. είναι ελεύθερο να προχωρήσει στην υπογραφή της σύμβασης με άλλο υποψήφιο.

Η παρούσα δεν έχει τον χαρακτήρα διαγωνισμού, αλλά είναι πρόσκληση προς ενδιαφερομένους με γνωστοποίηση της διαδικασίας για την αξιολογηση και επιλογή τους ως αναδόχων από το Δ.Σ. του Ν.Ο.Β., με την έκδοση από αυτό σχετικής απόφασης.

 

 

Please follow and like us:
Press

Συλλογή ειδών πρώτης ανάγκης για τους πληγέντες

Αυτές τις δύσκολες ώρες η σκέψη μας είναι με όλους όσοι επλήγησαν από τις καταστροφές που άφησε πίσω της αυτή η πρωτοφανής τραγωδία και με τις οικογένειες των θυμάτων.

Οι ομαδάρχες και όλοι οι εργαζόμενοι των Summer Camp του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης αποφασίσαμε να συνδράμουμε όσο μπορούμε στην προσπάθεια των συνανθρώπων μας, συλλέγοντας  τα παρακάτω είδη πρώτης ανάγκης:

 – Fucidin

– Betadine

– Octenisept

– Pulvo

– Ποτηράκια, πιατάκια και μαχαιροπίρουνα μίας χρήσεως

– Φακοί φωτισμού

Ό,τι από τα παραπάνω μπορεί να προσφέρει ο καθένας θα ήταν ιδιαίτερα πολύτιμο.

Η συλλογή θα γίνεται στη Γραμματεία των Σχολών του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης την Πέμπτη 26/07 και την Παρασκευή 27/07 και ώρες 08:00-20:00 και το Σάββατο 28/07 ώρες 09:00-17:00.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την ενίσχυση, όλους όσοι ανταποκριθούν στο κάλεσμα.

Με εκτίμηση,

Οι ομαδάρχες και οι εργαζόμενοι των Summer Camp του Ν.Ο.Β.

Please follow and like us:
Press

Το καλοκαιρινό party των μελών του ΝΟΒ

H Πρόεδρος, κα Στέλλα Λαζάρου – Τίγκα και το Διοικητικό Συμβούλιο του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης  προσκαλούν τα μέλη στο καλοκαιρινό party του Ομίλου μας που θα πραγματοποιηθεί στη Νότια Πλαζ, την Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου 2018 στις 20:30.

Μουσική, finger food, δροσερά cocktail και casual chic ενδυμασία δίπλα στην θάλασσα!

Ελάτε με τους φίλους σας να περάσουμε όμορφα!

Κρατήσεις προσκλήσεων το αργότερο έως την Πέμπτη 30/8 στη Γραμματεία του Ομίλου, 210 89 62 416

Τιμή Πρόσκλησης: 40 ευρώ

 

Please follow and like us:
Press

Υποβρύχιος και παράκτιος καθαρισμός του ΝΟΒ από τον Οργανισμό…

Την Πέμπτη 21 Ιουνίου το πρωί η Κατερίνα Τοπούζογλου, ιδρύτρια του οργανισμού All For Blue που ασχολείται με την προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος, Shark Aware Instructor και Παγκόσμια Πρωταθλήτρια Υποβρύχιας σκοποβολής θα συντονίσει υποβρύχιο και παράκτιο καθαρισμό  του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης σε συνεργασία με τους δύτες από το καταδυτικό κέντρο του Σπύρου Καρτελιά , το πλήρωμα του γαλλικού ενεργειακού σκάφους Energy Observer αλλά και τα παιδιά που συμμετέχουν στο καλοκαιρινό camp.  Μετά το τέλος της δράσης θα γίνει επίσημο ζύγισμα και καταμέτρηση των σκουπιδιών που θα περισυλλεχθούν καθώς και καταγραφή τους σε παγκόσμιο data base.

H ενέργεια αυτή πραγματοποιείται σε συνέχεια της επιχείρησης καθαρισμού που διοργανώθηκε με μεγάλη επιτυχία το 2017 μετά από το σεμινάριο για την προστασία του καρχαρία και του θαλάσσιου οικοσυστήματος.

Η εμπειρία αυτή θα βοηθήσει τα παιδιά να αντιληφθούν πόσο σημαντικό είναι να προστατεύουμε τη θάλασσά μας αλλά και θα τους δώσει την χαρά της συμμετοχής σε μία δράση για το καλό του περιβάλλοντος.

Please follow and like us:
Press

Ο Hrvoje Koljanin στον Ν.Ο. Βουλιαγμένης

Ο Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με τον Κο. Hrvoje Koljanin.
Ο Κροάτης προπονητής θα αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ανδρικής ομάδας υδατοσφαίρισης του ομίλου μας.
Τον καλωσορίζουμε στην οικογένεια μας και του ευχόμαστε καλη επιτυχία στο έργο του.

Please follow and like us:
Press

Σχολή Αυτόνομης Κατάδυσης για τα μέλη του ΝΟΒ!

Ο Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης για ακόμη μία χρονιά σε συνεργασία με την ομάδα Athens Divers δίνει τη δυνατότητα στα μέλη του να γνωρίσουν τον κόσμο της Αυτόνομης Κατάδυσης αλλά και να αποκτήσουν δίπλωμα Δύτη Ανοιχτής Θάλασσας από την PADI.

Πιο συγκεκριμένα προσφέρονται δύο προγράμματα για ενήλικες και παιδιά από 10 ετών και άνω:

Discover Scuba Diving basic (Ανακαλύπτοντας την Κατάδυση Αναψυχής) DSD

Το πρόγραμμα αυτό, προσφέρει στα παιδιά μια ολοκληρωμένη  πρώτη και ασφαλή εισαγωγή στο κόσμο των καταδύσεων. Το πρόγραμμα διεξάγεται σε περιορισμένα νερά (ή πισίνα)  από PADI Εκπαιδευτή.

Το πρόγραμμα συμπεριλαμβάνει δίπλωμα PADI και καλύπτει ένα μέρος του κόστους και της βασικής εκπαίδευσης του πτυχίου Δύτης Ανοικτής Θάλασσας / Open Water Diver, εάν ο ενδιαφερόμενος αποφασίσει να συνεχίσει και να ολοκληρώσει την εκπαίδευσή του ώστε να γίνει δύτης αυτόνομης κατάδυσης.

Το προτεινόμενο πρόγραμμα διαρκεί περίπου 3 ώρες και αποτελείται από

 • Βασική θεωρία της κατάδυσης (π.χ. τεχνικές εξίσωσης, πίεση κλπ.)
 • Συναρμολόγηση καταδυτικού εξοπλισμού
 • Βασικές ασκήσεις στα ρηχά σε περιορισμένα νερά (ή πισίνα)
 • Παιχνίδια κάτω από το νερό και κατάδυση στο πιο βαθύ σημείο της πισίνας (ή σε περιορισμένα νερά)

Ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί είναι ο ακόλουθος

 • Φιάλη αέρα
 • Ρυθμιστής αναπνοής
 • Ρυθμιστής πλευστότητας
 • Βάρη
 • Μάσκα , αναπνευστήρας, πέδιλα
 • Καταδυτική στολή

Το πρόγραμμα μπορεί να προσφερθεί και σε συνδυασμό γονέα – παιδιού, σε περίπτωση που το επιθυμούν.

Δύτης Ανοιχτής Θάλασσας / Open Water Diver

Μέσα από το πρόγραμμα “Δύτης Ανοιχτής Θάλασσας – Open Water Diver“, διδάσκεται η θεωρία για την αυτόνομη κατάδυση, μαζί με τον καταδυτικό εξοπλισμό και τεχνικές κατάδυσης. Αυτό επιτυγχάνεται  με την ολοκλήρωση

 • πέντε καταδύσεων σε περιορισμένα νερά (ή πισίνα)
 • πέντε συνεδρίες ανάπτυξης γνώσεων (4 κουίζ και τελικές εξετάσεις)
 • Τέσσερις καταδύσεις ανοιχτής θάλασσας

Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης ο ο εκπαιδευόμενος δύτης έχει τις γνώσεις και τις καταδυτικές δεξιότητες να καταδύεται χωρίς εποπτεία εκπαιδευτή μαζί με άλλους δύτες του ίδιου ή ανώτερου επιπέδου από αυτόν.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του ΝΟΒ στο 2108962416 και στα εσωτερικά 110 και 114.

 

Please follow and like us:
Press

Ημερίδα πρώτων βοηθειών στον Ν.Ο.Β

Την Κυριακή 10 Ιουνίου και ώρα 11.00, θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Ν.Ο.Β ημερίδα ενημέρωσης με θέμα την παροχή πρώτων βοηθειών και καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης στα παιδιά. 

Στο σεμινάριο θα μιλήσουν η κα Γαρύνη Ελεάνα, Επιμελητρια Ά Αναισθησιολογικού Τμήματος του Νοσοκομείου Παίδων Αγία Σοφία και ο κ Παναγιώτης Κράλης, Διευθυντής Β´ Ορθοπεδικής Κλινικής Νοσοκομείου Παίδων Αγία Σοφία.

Την ημερίδα συντονίζει ο γιατρός και έφορος της ομάδος υδατοσφαίρισης Νέων Ανδρών του Ν.Ο.Β κ Γιώργος Χέλμης. 

Το σεμινάριο θα παρακολουθήσουν οι προπονητές και έφοροι του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης καθως και όλοι όσοι θα ασχοληθούν με τα καλοκαιρινά μας camps

Please follow and like us:
Press

Παιχνίδι & δημιουργική απασχόληση για τα παιδιά των μελών…

Φέτος το καλοκαίρι ο Όμιλος μας ετοιμάζει κάτι νέο και συναρπαστικό για τα παιδιά των μελών του που η ηλικία τους είναι από 4 έως 10 ετών!

Ξεκινώντας από το Σάββατο 26 Μαΐου θα έχουν τη δυνατότητα κάθε Σάββατο και Κυριακή να συμμετέχουν σε ένα χαρούμενο, ξένοιαστο και δημιουργικό πρόγραμμα παιχνιδιού υπό την καθοδήγηση δύο έμπειρων θεατρικών παιδαγωγών, της Μαρίας και του Κλείτου!

Οι παιδαγωγοί μας θέλοντας να ενημερώσουν τους άμεσα ενδιαφερόμενους ετοίμασαν το παρακάτω κείμενο:

«Μια μπάλα, ένα ντέφι, ένα μαξιλάρι, ένα μαντήλι, ένα κουτάλι, ένα ψεκαστήρι και ένα χαρτί υγείας ψάχνουν παιδιά ηλικίας 4 – 10 ετών για μερική απασχόληση. 

Απαραίτητη προϋπόθεση πτυχίο στην καλή διάθεση και άριστη γνώσης της πυρηνικής φυσικής. Θα εκτιμηθεί δεόντως οι γονείς να παραμείνουν δεμένοι στις ξαπλώστρες τους. 

Ώρες εργασίας, Σάββατα και Κυριακές, 11:00 με 12:15 για παιδιά ηλικίας 4 – 6 και 12:30 με 14:00 για 7 – 10.

Με εκτίμηση,

Κλείτος και Μαρία»

Αν είστε μέλος του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης και θέλετε το παιδί σας να συμμετέχει στο πρόγραμμα αυτό και να ζήσει μία όμορφη εμπειρία με συνομηλίκους του διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες:

Ημέρες διεξαγωγής: Σάββατα και Κυριακές

Ώρες διεξαγωγής: 11:00 – 12:15 group για παιδιά 4-6 ετών

12:30 – 14:00 group για παιδιά 7-10 ετών

Αριθμός συμμετεχόντων ανά group: 15 παιδιά maximum

Τρόπος δήλωσης συμμετοχής:  Με τηλέφωνο στο 210 89 62 416 εσωτερικό 110 και 114 ή με email στο sxoles@nov.gr  το αργότερο έως την Παρασκευή και ώρα 15:00 πριν από το Σαββατοκύριακο που μας ενδιαφέρει

Σημείο συνάντησης:  οι γονείς παραδίδουν τα παιδιά 10 λεπτά πριν την έναρξη του προγράμματος στην αίθουσα της γραμματείας των σχολών και τα παραλαμβάνουν στη λήξη από το ίδιο σημείο

Αμφίεση για τους συμμετέχοντες: σορτσάκι, μπλουζάκι και παπουτσάκια (αθλητικά ή κλειστά πεδιλάκια)

Κόστος συμμετοχής: Δωρεάν

Σημείωση:  οι γονείς ΔΕΝ συνοδεύουν τα παιδιά στην δραστηριότητα

 

Please follow and like us:
Press

Σαρωνικός: Το μέτωπο μιας μεγάλης πόλης δίπλα στη θάλασσα…

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης έχει την τιμή να σας προσκαλέσει το Σάββατο 19 Μαΐου και ώρα 10:30 στο χώρο του εντευκτηρίου των μελών του και στην εκδήλωση που διοργανώνει σε συνεργασία με το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. με θέμα:

Σαρωνικός: Το μέτωπο μιας μεγάλης πόλης δίπλα στη θάλασσα και ο όρμος της Βουλιαγμένης  που αξίζει την προσοχή μας. Η επιστημονική προσέγγιση από το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.

Η συνάντηση αυτή θα αποτελέσει επιμορφωτική άσκηση για όλους μας καθώς θα κινητοποιήσει τους πολίτες και την τοπική κοινωνία με σκοπό να προστατεύσουμε το θαλάσσιο περιβάλλον, το οποίο καταλαμβάνει μεγάλο μέρος του τόπου μας. Μετά την εκδήλωση θα ακολουθήσει επιχείρηση καθαρισμού του θαλασσίου χώρου του όρμου της Βουλιαγμένης και εκπαιδευτική δράση για παιδιά και γονείς με την ομάδα Athens Divers.

Παρακαλούμε εγγραφείτε στην εκδήλωση και επιβεβαιώστε την παρουσία σας στο παρακάτω link: https://www.eventora.com/el/Events/nov-saronikos

Για πληροφορίες επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του ΝΟΒ στο 210 89 62 416.

Επισυνάπτουμε το πρόγραμμα  και την αφίσα της εκδήλωσης.

Πρόγραμμα Εκδήλωσης ΝΟΒ_ΕΛΚΕΘΕ_19052018

Please follow and like us: